For terms and contions for clients in EU except Sweden, please click here

For terms and contions for clients in Norway , please click here

 

Försäljningsvillkor för kunder i Sverige
för Parnass Presentreklam Sweden AB, nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund. Försäljningsvillkoren anses accepterade vid beställning hos Parnass Presentreklam Sweden AB.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. Priser angivna i Norska kronor (NOK) är exklusive moms (MVA), införtullningskostnad och eventuell tull. Priser angivna i Euro (€) är exklusive moms (VAT). För det fall köpare inom EU (utanför Sverige) redovisar ett giltigt VAT-nummer före beställning debiteras ej mervärdesskatt/VAT på fakturan. Säljaren förbehåller sig dock rätten att i efterhand debitera mervärdesskatt/VAT för det fall det av kunden angivna VAT-numret inte accepteras av svenska Skatteverket.

På grund av möjliga förändringar i växelkursen för SEK förbehåller säljaren sig rätten att justera priser fram till orderdatum. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning.

Säljaren innehar f-skattesedel och VAT-nummer SE-556343-039501.

Anspråk på prisnedsättning med hänvisning till säljarens "Lägst Prisgaranti" skall göras innan beställning sker hos säljaren och styrkas med kopia på erbjudandet.

Betalningsvilkor
Säljaren förbehåller sig rätten till kreditprövning innan levererans. Förskott/efterkrav gäller för samtliga beställningar om ej annat är överenskommet. Vid överenskommen kredit gäller 15 dagar netto. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 13 % per år. Påminnelseavgift debiteras med 50 kronor per påminnelse. Alla varor säljs med äganderättsförbehåll och förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till varor som omfattas av äganderättsförbehåll. Vid beställning under 2000:- exkl moms tillkommer 195:- i faktureringsavgift. Om pappersfaktura via post önskas tillkommer 25:- per faktura.

Returrätt
Samtliga varor produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande. Säljaren erbjuder ingen returrätt.

Annullering av order
Om kund önskar annullera en order innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum SEK 950:-/order. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.

Reklamation
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av kunden eller av denna anvisade mottagare skall reklameras inom fem dagar. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 30 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 10% av säljarens försäljningspris, d.v.s. den totala summan för produkt och tryck så som det är definierat på skickad och mottagen orderbekräftelse. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som kunden lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll. Säljarens ansvar omfattar inte indirekta skador eller förluster, driftstopp, ekonomisk skada i verksamheten eller andra förluster.

Leverans
Leveranstid beräknas från (det senaste av) godkänt korrektur och, för det fall detta är tillämpligt, då eventuell förskottsbetalning finns bokförd på säljarens konto tills varorna lämnar säljaren. För att säljaren ska kunna hålla utsatt leveranstid/leveransdatum ska korrektur godkännas av kund inom en (1) arbetsdag från att första korrekturet erhölls.

Leveransvillkor för kunder inom Sverige: Säljaren ansvarar för bokning av transport till kundens angivna adress. Kunden debiteras frakt enligt överenskommelse i samband med order. Säljaren ansvarar ej för transportskador som inte ersätts av transportbolaget. Köparen ansvarar för att försäkra produkten under transport. Försenade leveranser som beror på transportföretaget ska reklameras av kund direkt till transportföretaget. Eventuell införtullning till EU för produkter som producerats utanför EU ansvarar säljaren för.

Om den av köparen angivna mottagaren inte finns på plats när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 395 kr för ny utkörning till samma adress. Om portkod krävs för att transportören ska kunna leverera så måste portkoden uppges skriftligen i samband med beställning. En lagringsavgift på 65 kr per dag tillkommer för tiden då godset måste lagras hos transportföretaget. Efter 15 dagar returneras produkterna till säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till säljaren samt ny frakt till köparen.

Då kunden önskat leverans till särskilt specificerat datum garanterar säljaren att leverans sker i tid endast under förutsättning att sådant leveransdatum bekräftats skriftligen. Säljaren kan ej garantera leveranstid vid hinder utanför säljarens kontroll såsom strejk, hinder i transporter eller då kunden inte finns på plats för mottagande av gods vid leverans. För det fall säljaren inte håller utlovat leveransdatum har kunden rätt till ersättning motsvarande kundens visade direkta skada, dock max 10 % av ordervärdet för de produkter som ingår i den försenade leveransen.

Leveranstiden är beräknad för områden som dagligen (vardagar) har utkörning av speditörer som expempelvis TNT, UPS, Schenker, DHL och Postnord. Säljaren ansvarar ej för förseningar som beror på att kundens angivna leveransadress inte har daglig utkörning.

Märkning
För produkter med tryck tillkommer startkostnad och eventuella originalkostnader. Säljaren förbehåller sig rätten till över- eller underleverans med upp till 15% av den beställda kvantiteten. Vi förbehåller oss därför rätten att fakturera alternativt kreditera en eventuell differens. Original, klichéer, eller schabloner som används vid märkning förblir säljarens egendom.

Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan). För produkter som digital- eller offsettrycks anges färgerna enligt CMYK systemet. En viss nyansavvikelse i förhållande till angiven färg kan förekomma vid tryck eller infärgning beroende på material och färg på underlaget vid märkning. Köparen kan beställa ett provexemplar med sitt tryck/motiv eller med den infärgning som önskas mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köparen får den tryckfärg/produktfärg som önskas. Köparen ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Att ta fram ett prov kan leda till att produktionstiden förlängs. Exakt färgnyans på trycket kan endast garanteras då köparen i förväg angivit en färgkod (PMS eller CMYK beroende på vald produkt) och trycket sker på vitt underlag, samt ett provtryck har beställts. 

För produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste kund tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut samt beställa ett provtryck för godkännande. Extra kostnader för provtryck tillkommer samt att leveranstiden kan komma att förlängas. Kund ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

Kvaliteten på trycket/märkningen eller tryckfärgen på levererade produkter ska bedömas utifrån hur trycket upplevs vid ett normalt betraktningsavstånd för en normal användning av den levererade produkten. För mindre produkter, exempelvis pennor, usb-minnen och golfbollar är detta avstånd minst 30 cm. För större produkter, exempelvis väskor/kassar, paraplyer och klädesplagg, är betraktningsavståndet minst 1 meter. För flaggor och roll-ups är betraktningsavståndet minst 3 meter.

Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrekturet som skickas till köparen innan produktionen inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen då korrekturet är skickat. Svar på korrekturet ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

Eventuellt originalarbete orderbekräftas ej utan debiteras direkt på fakturan. Vi förbehåller oss rätten att utföra originalarbete i de fall icke reprodugligt original bifogas med beställning.

Marknadsföring
Säljaren kan i marknadsföringssyfte komma att använda beställda produkter och bilder av dessa i säljarens tryckta och digital marknadsföringsmaterial. Om kund önskar att produkten/produkterna inte används i marknadsföringssyfte ska detta meddelas skriftligen till säljaren vid beställningstillfället.

Personuppgifter
När du handlar från Parnass behandlas dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Se aktuell policy på https://www.parnass.se/integritetspolicy-anvandning-av-cookies.html

Privatkopieringsersättning (Gäller endast vid köp av usb-minnen) 

Från och med den 1/9 2011 tar Copyswede ut en privatkopieringsersättning på försäljning av USB-minnen och externa hårddiskar. Privatkopieringsersättning utgår INTE för professionella användare. Professionella användare måste anmäla sig hos Copyswede och får då ett registreringsnummer. Om köparen inte är registrerad som professionell användare hos Copyswede förbehåller sig säljaren rätten att debitera 1 SEK per GB och levererat USB-minne.

Ansvarsfriskrivning gåvokort
För de gåvokort säljaren erbjuder gäller följande särskilda ansvarsfriskrivning utöver de villkor som gäller för försäljning i övrigt. Detta gäller för samtliga gåvokort, presentkort och värdecheckar.

Säljaren är endast förmedlare av gåvokort och kan därför, utöver själva leveransen av gåvokortet i sig, inte lämna några som helst garantier avseende de produkter eller tjänster som gåvokortet erbjuder eller att respektive utfärdare uppfyller sitt åtagande enligt det levererade gåvokortet. Säljaren friskriver sig därmed från allt ansvar avseende beställning av vald produkt, dess leverans, innehåll, utformning, kvalité m.m. Säljaren ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva leveransen eller utebliven leverans av beställda produkter från gåvokorten. Detta gäller även för det fall utfärdaren av gåvokortet skulle upphöra med sin verksamhet efter det att gåvokortet är levererat. Om köparen har invändningar som kan härledas till leveransen av produkter från gåvokorten, skall köparen således kontakta det företag som har eller skulle ha tillhandahållit leveransen eller som utfärdat gåvokortet. Namn och adressuppgifter på det företag som har eller skulle ha levererat produkten finns tillsammans med gåvokortet. Gåvokorten har en begränsad giltighetstid. Giltighetstiden finns angiven på gåvokortet.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Eventuella tvister skall lösas i svensk allmän domstol.

 

 

General conditions for sales to clients in EU except Sweden

for Parnass Presentreklam Sweden AB, hereinafter ”the Seller”, and its customer, hereinafter ”the Buyer”. These terms and conditions of sale are accepted by the Buyer when placing an order with the Seller.

Prices

All prices are (unless otherwise clearly stated) set in EUR and exclusive of VAT. If a Buyer from a EU-country (outside of Sweden) presents a valid VAT-number before placing an order no VAT will be charged on the invoice. The Seller however reserves the right to charge the Buyer VAT in case the swedish tax office does not approve the, by the Buyer presented, VAT-number.

The Seller reserves the right, due to fluctuations in exchange rates, to change any prices until an order has been placed. Prices will not be changed for any confirmed order. The Seller reserves the right to change prices or other details due to typing defaults or to withdraw any offer in case any product is sold out.

The Seller's VAT-number is SE-556343-039501.

Any claim of price reduction with regards to the Seller's “lowest price guarantee” shall be made before any order is placed and the claim shall contain written proof of the price from the other supplier.

Payment

The Seller reserves the right to a customary credit check of the Buyer before delivery. Unless otherwise agreed the Buyer shall make an advance payment of the order. In case of agreed credit, the payment term is 15 days net. In case of late payment the Seller will charge interest of 13 % per year and a reminder fee of EUR 5.

All goods are sold with ownership restrictions and the Seller shall keep the ownership to the goods until full payment has been made by the Buyer. The Buyer does not have the right to sell, give away or in any other way dispose of the goods until full payment has been made.

For orders with a value of EUR 200 or less, the Seller reserves the right to charge a invoice fee of EUR 19. In case the Buyer would like a paper invoice sent per mail (instead of the standard e-mail invoice) a fee of EUR 3 will be added to the invoice.

Returns

All items are produced especially for the Buyer and therefore the Seller does not accept any returns.

Annulment

If the Buyer would like to annul an order before delivery an approval of such annulment must be given by the factory, the print shop or the supplier of the ordered goods. The Seller will debit the Buyer for any cost already rendered, minimum EUR 99. In case the order already has been produced the Buyer shall be obligated to pay for the complete order.

Defaults

The Buyer shall notify the Seller of any defaults that are noted, or should have been noted, at delivery within five days from delivery to the Buyer. In any other case the Buyer shall notify the Seller within reasonable time from when the default was, or should have been, noted. In any case, all defaults shall be notified to the Seller within 30 days of delivery. In case of late notification, the Buyer will lose its right to claim compensation.

Liability

The Seller's liability for damages is limited to a maximum of 10 % of the order value of the default delivery, i.e. the sum of the price of the product plus the imprint cost specified on the order confirmation. The Seller is however not responsible for defaults outside of the Seller's control. The Seller is not liable for any indirect damages or costs.

The Buyer is responsible for importing the purchased products from Sweden to its respective country. The Buyer is thus liable for ensuring that the products complies with any local laws of the Buyers place of business and for making any registrations etc. in relation to the purchased products if applicable.

Delivery

The stipulated time of delivery is calculated from (the latter of) approved proof, or (when applicable) when the Seller has received advanced payment from the Buyer, until the good has left the Seller's premises. In order for the Seller to keep the agreed delivery time the Buyer shall approve the presented proof within 1 (working) day.

Terms of delivery: The Seller is responsible for booking of delivery to the Buyers stated delivery address as well as for the cost for the freight. The Buyer is responsible for any insurance of the goods during transportation. Delay in delivery due to the carrier shall be communicated by the Buyer to the carrier directly. The Seller is not liable for any damage during transportation unless such damage is reimbursed by the carrier.

If the carrier cannot deliver the goods at the specified delivery address due to any circumstance referable to the Buyer (delivery time is normally between 8.00 and 17.00 weekdays) a cost of EUR 15 will be charged for new delivery attempt. A fee of EUR 7 per day will be charged in case the carrier must store the goods. After 15 days the undelivered goods will be sent back to the Seller. In such case the Buyer will be charged for the return freight and for a new freight to the Buyer at a later point.

If the Buyer has requested a specified date for delivery (express delivery), the Seller will guarantee such delivery date only if such date has been agreed in writing. The Seller is not liable for late delivery in case of hindrance outside of the Sellers reasonable control, such as no possibility to deliver due to non attendance at the place of delivery by the Buyer, strikes or hindrance in transportation. In case the Seller (in any other case) does not keep the agreed delivery time the Seller shall be liable for any direct proven cost of the Buyer, however limited to 10 % of the price of the order that was delayed.

Imprint/logos

For all products with imprint a startup cost and/or cliché costs will be charged. The Seller will keep all rights to any original or cliché produced for the imprint or marking of a product.

The Seller reserves the right to deliver up to 15 % of the ordered quantity extra or up to 15 % less items compared to the ordered quantity. Thus the Seller also reserves the right to charge the Buyer for any excess delivery and shall also credit in case of a minor delivery.

The imprint colours are always specified according to the Pantone Matching System (PMS). For products produced with digital printing or offset printing the colours are specified according tho the CMYK-colour system. Some deviation in the tint of the colour may occur in the imprint or in customised coloured items due to differences in materials and/or the imprint technique. The Buyer can order a printed or customised coloured sample of the product at an extra charge to ensure that the colour is in the tint that the Buyer wants. The Buyer shall inform the Seller in writing before the proof is approved that it would like a printed or customised coloured sample of the product. Order of a printed or customised sample will have impact on the delivery time of the order. Exact tint on the product or the print can only be guaranteed if the Buyer beforehand has set the colour code (CMYK or PMS) and the imprint is made on a white product and a customised sample has been ordered.

The Seller cannot guarantee that products printed with offset or digital printing according to the CMYK colouring system will have an exact colour match. If an exact match is wanted the Buyer shall enclose a printed colour sample with the order and request a test print as stipulated above.

The quality of the imprint/branding and imprint colors on delivered products will be assessed based on how the branading is experienced at a normal viewing distance for normal use of the product supplied. For smaller products, such as pens, USB sticks and golf balls, this distance is at least 30 cm. For larger products, such as cotton bags/bags, umbrellas and clothing, the viewing distance is at least 1 meter. For flags and roll-ups is the viewing distance of at least 3 meters.

The Buyer is responsible for actively checking for defaults in the proof sent by the Seller before the start of production. The responsibility covers all details such as the specifications of the product, the colour of the product, the design, colours and placing of the imprint, spelling, fonts etc. The Seller needs an approval of the proof within one (1) working day to ensure the set time of delivery. Time of delivery is always set from approved proof.

In case the Seller needs to conduct original work on logos or other imprint details the Seller has the right to charge the Buyer the cost for such work without prior notification. Original work will be made in case the Buyer does not send adequate originals that works for printing together with the order.

Marketing

The Seller has the right to, in its own marketing material, use by the Buyer ordered products as well as pictures of such including the Buyers logotype. In case the Buyer does not want the Seller to use their logotype or designs in its marketing the Buyer should notify the Seller in writing in connection with the order.

Applicable law and dispute resolution

These terms and conditions, as well as any dispute arising in connection herewith shall be handled in accordance with Swedish substantive law. Any disputes shall be settled by the public courts of Sweden.

Personal data

When you purchase goods from Parnass your personal data is protected according to our integrity policy. Please visit our current policy at https://www.parnass.se/integritetspolicy-anvandning-av-cookies.html


General conditions for sales to clients in Norway

for Parnass Presentreklam Sweden AB, hereinafter ”the Seller”, and its customer, hereinafter ”the Buyer”. These terms and conditions of sale are accepted by the Buyer when placing an order with the Seller.

Prices

All prices are (unless otherwise clearly stated) set in NOK and exclusive of MVA, costs for custom clearance and duty.

The Seller reserves the right, due to fluctuations in exchange rates, to change any offered or displayed prices until an order has been placed. Prices will not be changed for any confirmed order. The Seller reserves the right to change prices or other details due to typing defaults or to withdraw any offer in case any product is sold out.

The Seller's VAT-number is SE-556343-039501.

Any claim of price reduction with regards to the Seller's “lowest price guarantee” shall be made before any order is placed and the claim shall contain written proof of the price from the other supplier.

Payment

The Seller reserves the right to a customary credit check of the Buyer before delivery. Unless otherwise agreed the Buyer shall make an advance payment of the order. In case of agreed credit, the payment term is 15 days net. In case of late payment the Seller will charge interest of 13 % per year and a reminder fee of NOK 50 per reminder.

All goods are sold with ownership restrictions and the Seller shall keep the ownership to the goods until full payment has been made by the Buyer. The Buyer does not have the right to sell, give away or in any other way dispose of the goods until full payment has been made.

For orders with a value of NOK 2000 or less, the Seller reserves the right to charge an invoice fee of NOK 195. In case the Buyer would like a paper invoice sent per mail (instead of the standard e-mail invoice) a fee of NOK 25 will be added to the invoice.

Returns

All items are produced especially for the Buyer and therefore the Seller does not accept any returns.

Annulment

If the Buyer would like to annul an order before delivery an approval of such annulment must be given by the factory, the print shop or the supplier of the ordered goods. The Seller will charge the Buyer for any cost already rendered, minimum NOK 950. In case the order already has been produced the Buyer shall be obligated to pay for the complete order.

Defaults

The Buyer shall notify the Seller of any defaults that are noted, or should have been noted, at delivery within five days from delivery to the Buyer. In any other case the Buyer shall notify the Seller within reasonable time from when the default was, or should have been, noted. In any case, all defaults shall be notified to the Seller within 30 days of delivery. In case of late notification, the Buyer will lose its right to claim compensation.

Liability

The Seller's liability for damages is limited to a maximum of 10 % of the order value of the default delivery, i.e. the sum of the price of the product plus the imprint cost specified on the order confirmation. The Seller is however not responsible for defaults outside of the Seller's control. The Seller is not liable for any indirect damages or costs.

The Buyer is responsible for importing the purchased products from Sweden to Norway. The Buyer is thus liable for ensuring that the products complies with any local laws of the Buyers place of business and for making any registrations etc. in relation to the purchased products if applicable.

Delivery

The stipulated time of delivery is calculated from (the latter of) approved proof, or (when applicable) when the Seller has received advanced payment from the Buyer, until the good has left the Seller's premises. In order for the Seller to keep the agreed delivery time the Buyer shall approve the presented proof within 1 (working) day.

Terms of delivery: The Seller is responsible for booking delivery to the Buyers stated delivery address as well as for the cost for the freight. The Buyer is responsible for insurance of the goods during transportation. In case of delay in delivery, due to the carrier, the Buyer shall make a complaint to the carrier directly. The Seller is not liable for any damage during transportation unless the Seller is reimbursed for such damage by the carrier. The Buyer is responsible for all costs related to customs clearance as well as duty. The Seller will however arrange the customs clearance on behalf of the Buyer.

If the carrier cannot deliver the goods at the specified delivery address due to any circumstance referable to the Buyer (delivery time is normally between 8.00 and 17.00 weekdays) a cost of NOK 150 will be charged for new delivery attempt. A fee of NOK 65 per day will be charged in case the carrier must store the goods. After 15 days the undelivered goods will be sent back to the Seller. In such case the Buyer will be charged for the return freight and for a new freight to the Buyer at a later point.

If the Buyer has requested a specified date for delivery (express delivery), the Seller will guarantee such delivery date only if such date has been agreed in writing. The Seller is not liable for late delivery in case of hindrance outside of the Sellers reasonable control, such as no possibility to deliver due to non attendance at the place of delivery by the Buyer, strikes or hindrance in transportation. In case the Seller (in any other case) does not keep the agreed delivery time the Seller shall be liable for any direct proven cost of the Buyer, however limited to 10 % of the price of the order that was delayed.

Imprint/logos

For all products with imprint a startup cost and/or cliché costs will be charged. The Seller will keep all rights to any original or cliché produced for the imprint or marking of a product.

The Seller reserves the right to deliver up to 15 % of the ordered quantity extra or up to 15 % less items compared to the ordered quantity. Thus the Seller also reserves the right to charge the Buyer for any excess delivery and shall also credit in case of a minor delivery.

The imprint colours are always specified according to the Pantone Matching System (PMS). For products produced with digital printing or offset printing the colours are specified according tho the CMYK-colour system. Some deviation in the tint of the colour may occur in the imprint or in customised coloured items due to differences in materials and/or the imprint technique. The Buyer can order a printed or customised coloured sample of the product at an extra charge to ensure that the colour is in the tint that the Buyer wants. The Buyer shall inform the Seller in writing before the proof is approved that it would like a printed or customised coloured sample of the product. Order of a printed or customised sample will have impact on the delivery time of the order. Exact tint on the product or the print can only be guaranteed if the Buyer beforehand has set the colour code (CMYK or PMS) and the imprint is made on a white product and a customised sample has been ordered.

The Seller cannot guarantee that products printed with offset or digital printing according to the CMYK colouring system will have an exact colour match. If an exact match is wanted the Buyer shall enclose a printed colour sample with the order and request a test print as stipulated above.

The quality of the imprint/branding and imprint colors on delivered products will be assessed based on how the branading is experienced at a normal viewing distance for normal use of the product supplied. For smaller products, such as pens, USB sticks and golf balls, this distance is at least 30 cm. For larger products, such as cotton bags/bags, umbrellas and clothing, the viewing distance is at least 1 meter. For flags and roll-ups is the viewing distance of at least 3 meters.

The Buyer is responsible for actively checking for defaults in the proof sent by the Seller before the start of production. The responsibility covers all details such as the specifications of the product, the colour of the product, the design, colours and placing of the imprint, spelling, fonts etc. The Seller needs an approval of the proof within one (1) working day to ensure the set time of delivery. Time of delivery is always set from approved proof.

In case the Seller needs to conduct original work on logos or other imprint details the Seller has the right to charge the Buyer the cost for such work without prior notification. Original work will be made in case the Buyer does not send adequate originals that works for printing together with the order.

Marketing

The Seller has the right to, in its own marketing material, use by the Buyer ordered products as well as pictures of such including the Buyers logotype. In case the Buyer does not want the Seller to use their logotype or designs in its marketing the Buyer should notify the Seller in writing in connection with the order.

Applicable law and dispute resolution

These terms and conditions, as well as any dispute arising in connection herewith shall be handled in accordance with Swedish substantive law. Any disputes shall be settled by the public courts of Sweden.

Personal data

When you purchase goods from Parnass your personal data is protected according to our integrity policy. Please visit our current policy at https://www.parnass.se/integritetspolicy-anvandning-av-cookies.html